Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนบุคคล (Privacy Policy)

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงการระบุเฉพาะชื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน หรือ ที่อยู่ทางธุรกิจ และข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“นโยบายความเป็นส่วนบุคคล” คือ นโยบายที่บริษัท Advance Digital Innovation (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) กำหนดแนวทางและดำเนินการเพื่อคุ้มครองและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ใช้บริการที่เข้าใช้บริการบนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “Protrains”) เพื่อมุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดและได้รับความไว้วางใจจากท่าน บริษัทฯ เข้าใจและเคารพในสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ท่านในการใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนบุคคล ซึ่งท่านต้องศึกษารายละเอียดให้ดี ดังนี้

ขอบเขต

การเก็บรวบรวม และวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
การใช้คุกกี้ (Cookies)
การรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การติดต่อหรือแจ้งปัญหา

1. การเก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวม
เมื่อท่านเข้ามายังแพลตฟอร์มของบริษัทฯ บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการและกิจกรรมของท่านด้วย นอกจากนี้ หากท่านลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกกับ Protrains หรือใช้บริการของ Protrains บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ ต่อไปนี้
ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล Facebook และข้อมูลอื่นๆ ในทำนองเดียวกันของคุณ
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยละเอียด เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
ข้อมูลการทำรายการและประสบการณ์ใช้งาน เช่น สถานที่จัดส่งสินค้า ประวัติการทำรายการเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อรับชำระค่าสินค้าหรือบริการ ประวัติและข้อมูลการทำธุรกรรมต่างๆ
ข้อมูลที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้รายอื่น เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อนและรายชื่อผู้ติดต่อของท่านในขณะที่ใช้บริการ
ข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์หรือบริการของ Protrains เช่น บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านหรือเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ กับฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ หรือจากการตอบแบบสอบถาม
และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต้องเก็บเพื่อใช้ในการให้บริการท่านหรือมีไว้เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น
โดยบริษัทฯจะจัดเก็บข้อมูลของท่าน ตลอดระยะเวลาที่ท่านได้ใช้บริการ Protrains หรือตามระยะเวลาที่เพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลนั้น เท่านั้น

วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

– เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้บริการของท่าน ตามวัตถุประสงค์ของการใช้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ และเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ เพื่อให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
– เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบ ยืนยันตัวตน รวมถึงเมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอ หรือคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ในบางกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถทำการตรวจสอบตัวตนจากข้อมูลที่ท่านให้ไว้ บริษัทฯ อาจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากท่าน หรือใช้ข้อมูลสาธารณะเพื่อตรวจสอบตัวตน
– เพื่อเป็นการตรวจสอบการทุจริต การติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกรรม การป้องกันการฉ้อโกงและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในทางที่ผิด บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ท่านใช้กับบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่บริษัทฯกำหนดตามความเหมาะสมในตรวจสอบและติดตาม
– เพื่อนำไปวิจัยตลาด วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมแก่ท่าน ซึ่งบริษัทฯ อาจส่งอีเมลถึงเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
– เพื่อนำไปบริหารข้อมูลให้แก่คู่สัญญาทางธุรกิจ คู่ค้า ร้านค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการของท่านผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงข้อมูลธุรกรรมอื่นๆ อีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบกำหนด

2. การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ โดยมีหัวข้อหลัก ดังนี้
(1) เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้บริการแก่ท่าน รวมถึงการบริหารจัดการสมาชิก เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค และเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ
(2) เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งของท่านที่ส่งผ่านทาง Protrains การจ่ายเงินของท่านผ่านทาง Protrains สำหรับชำระค่าสินค้าหรือบริการ (โดยการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ หรือใช้บริการอื่นๆ บริษัทฯ อาจจัดเตรียมช่องทางการในบริการชำระเงินไว้ตามช่องทางต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกกับท่านหรือผู้ใช้บริการอื่นๆ ในการชำระค่าสินค้าหรือบริการ ในการชำระค่าสินค้าหรือบริการท่านอาจต้องมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับทั้งบริษัทฯ และ บริษัทผู้ให้บริการที่ทางบริษัทฯ จัดเตรียมมาให้เพื่อบริการรับชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ หรือใช้บริการอื่นๆ กับท่าน)
(3) เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านได้ซื้อผ่านทาง Protrains บริษัทฯ อาจต้องส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน
(4) เพื่อดูแลกิจกรรมการใช้งานโดยทั่วไปและกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานรายบุคคล เช่น การค้นหาคำสำคัญ การลงประกาศ การดำเนินธุรกรรม และเพื่อจัดการการสื่อสารบน Protrains
(5) เพื่อใช้ในการติดต่อท่าน สำหรับการบริการและการดูแลท่านและผู้ใช้บริการ หรือสำหรับการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับอนุญาตผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารใดๆ ที่ใช้การได้
(6) เพื่อวิจัยและวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ การใช้งานและพฤติกรรมอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงการให้บริการของ Protrains
(7) เพื่อบังคับการใช้บริการให้เป็นไป นโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้มีการตกลงไว้กับท่าน รวมทั้งเพื่อป้องกันการกระทำความผิดกฎหมาย ก่ออาชาญกรรม หรือการใช้งานในทางที่ผิดวัตถุประสงค์การให้บริการ
รวมถึงบางทีบริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ ที่ท่านหรือผู้ใช้บริการทั่วไปใช้อยู่ ซึ่งรวมไปถึงการแจ้งเตือนต่างๆ และการอัพเดทข้อมูล ข่าวสารที่สำคัญ
บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ หรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่
(1) เป็นการใช้ข้อมูลของท่านเพื่อยืนยันตัวตนในการทําธุรกรรมทางการเงิน และ/หรืออนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษเพื่อใช้ในการเข้าทําธุรกรรมทางการเงินหรือธุรกรรมตามความประสงค์ของท่าน หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน
(2) ตามคำสั่งศาล หรือตามคำสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(3) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
(4) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยตรงหรือโดยปริยายของเจ้าของข้อมูล
กรณีท่านยกเลิกสมาชิก(บัญชี) Protrains ในการใช้บริการต่าง ๆ และจะไม่ใช้บริการต่าง ๆ ต่อไปอีก ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับท่านดังกล่าว จะได้รับการจัดการตามกฎหมาย ตามนโยบายฉบับนี้ และนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ

3. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล มีการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) มีระบบการป้องกันการล่วงรู้หรือจำกัดการเข้าถึง มีระบบ Firewall เพื่อป้องกันการสูญหาย การใช้งานในทางไม่เหมาะสม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิชอบ ในการรับส่งข้อมูลมีการเข้ารหัสการเข้าถึงข้อมูล (Encryption) มีกระบวนการในตรวจระบบการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

4. การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web Browser) ของผู้ใช้บริการ และมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของผู้ใช้บริการแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซด์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อ
หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซด์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้”ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวบไว้ไปในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ

5. การรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย บริษัทฯ สงวนสิทธิในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านได้
กรณีที่ท่านพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงไป หรือไม่ถูกต้อง หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยที่ท่านไม่ยินยอม ท่านอาจร้องขอให้บริษัทฯ ลบหรือยกเลิกการเก็บรวบรวม การประมวลผล หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยข้อมูลถึงการได้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ให้ความยินยอม เว้นแต่ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรักษา ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ต่อไป หรือการเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ตามสมควร ไม่ว่าแก้ไขทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน โดยจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซด์ protrains.com โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นหน้าที่ของท่านในการรับผิดชอบในการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดๆ ถือว่าท่านได้ให้การยินยอมและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนบุคคล

7. การติดต่อหรือแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนบริษัทฯ

หากท่านหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของบริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาแก่ท่าน ดังนี้
(1) ติดต่อผ่านสำนักงาน Advance Digital Innovation 209/101 หมู่ที่ 8 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
(2) ติดต่อทางโทรศัพท์ สำหรับ ผู้ใช้บริการ สมาชิกทั่วไป ติดต่อศูนย์บริการโปรเทรนส์ (Protrains) หมายเลขโทรศัพท์ 065-163-5951 ตั้งแต่ 09.00 – 18.00 น. จันทร์-ศุกร์ เวลาตาม ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
(4) แจ้งปัญหาผ่าน Facebook Fanpage “Protrains – หลักสูตรมืออาชีพ โดยมืออาชีพ” ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลการบริการของบริษัทฯ
(5) แจ้งปัญหาผ่าน E-Mail ที่ protrains.thai@gmail.com
(6) ติดต่อผ่าน line “@protrains”
ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขข้อร้องเรียนให้ท่านทราบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการร้องเรียน

Facebook Comments

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save